Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Lancering GoeBezig-prijs 2018! Uitreiking op de Algemene Vergadering zaterdag 10 maart

WAT Bewonersgroepen én gemeentebesturen die zich vol goesting en via participatieve werking inzetten voor meer leefbaarheid op het platteland, zetten wij graag in de kijker. Die bekronen wij met onze GoeBezig-prijs. Kandidaturen hiervoor kunnen tot en met 2 februari 2018 worden ingediend.

logo klein

NIEUW is dat gemeentebesturen eerst door VVDB voorgedragen moeten worden vooraleer ze naar de prijs kunnen meedingen. Bewonersgroepen mogen zichzelf gewoon blijven aandienen.

JURY Net als de vorige keer (2016) worden de kandidaturen van gemeentebesturen door een vakjury van externen beoordeeld. Die van meedingende bewonersgroepen worden zowel door dezelfde vakjury als een publieksjury getoetst. Groepen zullen elkaar dus ook kunnen beoordelen.

6 PRIJZEN Naast de 5 prijzen voor de bewonersgroepen (1 per provincie) wordt er 1 Goe-Bezigprijs uitgereikt aan een gemeente in Vlaanderen. Deze 6 prijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 10 maart (voormiddag). De locatie en het precieze uur zullen u later worden meegedeeld.

Op basis van de vermelde criteria kunnen bewonersgroepen dit invulformulier invullen:  Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2018)  Alvast veel succes toegewenst!

Nieuwe oproep plattelandsprojecten Provincie Limburg

Het Limburgs Provinciaal Managementcomité PDPO III 2014 – 2020 heeft beslist om een nieuwe oproep te lanceren in het kader van de maatregel “Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland” en de maatregel “Platteland Plus”, rekening houdende met het Provinciale Plattelandsontwikkelingsplan. Zoals aangegeven in dit plattelandsontwikkelingsplan wordt de voorkeur gegeven aan hefboomprojecten.

Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland – budget: 789 572,40 EURO

Projectvoorstellen binnen deze maatregel dienen invulling te geven aan één van de volgende acties:

  • De beleving van het platteland verhogen
  • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
  • De sociale samenhang en betrokkenheid van      plattelandsgemeenschappen verhogen
  • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
  • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  •  ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’; (projectkost bestaat uit >50% investeringskosten – link met landbouw)
  •  ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’. (gericht op samenwerking bij dienstverleningsprojecten – link met landbouw of platteland)

Projecten i.h.k.v. Omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en van de provincie.

Platteland Plus – budget: 443 868,32 EURO

Het gaat hierbij om acties met betrekking tot:

  • Toerisme, recreatie en streekproducten
  • Ondernemerschap op het platteland
  • Detailhandel en diensten op het platteland

Platteland Plus – projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie. Link met de landbouw- en plattelandsgemeenschap dient niet geëxpliciteerd te worden.

Procedure:

Om  Vlaamse, provinciale en/of Europese cofinanciering (maximaal 65% van de totale projectkost) aan te vragen voor een plattelandsproject moet u een projectaanvraag indienen bij het plattelandsloket van de provincie Limburg. Alvorens een projectaanvraag in te dienen is men verplicht zijn project af te toetsen bij het Plattelandsloket.

Bij de selectie van projecten wordt rekening gehouden met de inhoudelijke en procesmatige beoordelingscriteria zoals opgenomen in het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan en de beoordelingsfactoren die u terug vindt in de documenten op de website.

Let op: 1 maart 2018 om 12u00 is de deadline voor de indiening van een projectaanvraag. Deze aanvraag dient te gebeuren via het e-loket van de Vlaamse Landmaatschappij.  

Heeft u een interessant idee dat u graag wil aftoetsen? Bent u op zoek naar partners voor samenwerking? Of wilt u gewoon meer weten over de oproep?

Contacteer dan de provinciale plattelandscoördinator: Jan Noelmans – 011 23 74 42 – jan.noelmans@limburg.be

Limburg

Contact