Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Een vzw oprichten

Bekijk het verslag van de vormingsbijeenkomst over het oprichten van een vzw van woensdag 18 december 2013 in Heldergem!

 

Op de website van het Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor VZW’s vzw (www.vsdc.be) vindt u ook de nodige informatie. De VSDC doet aan belangenverdediging, geeft advies, volgt de wetgeving op maar verzorgt ook extra dienstverlening zoals hulp bij het oprichten van een vzw. De VSDC-fb vzw bestaat ook, zij geven boekhoudkundig advies.

 

FAQ:

Waarom zou je een vzw oprichten?

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid waardoor het vermogen van de vereniging niet afgebakend wordt van het vermogen van de leden. Leden zullen dus aansprakelijk worden gesteld en moeten als gevolg hun persoonlijk vermogen aanspreken indien de feitelijke vereniging schulden heeft bijvoorbeeld. Een feitelijke vereniging kan ook geen verbintenissen aangaan, dit moet een lid voor de feitelijke vereniging doen. Maar dat wil zeggen dat het lid zich daarbij persoonlijk verbind, met de nodige gevolgen indien niet aan de voorwaarden van het contract worden voldaan. Een feitelijke vereniging kan daarboven ook geen eigendommen bezitten, geen schenkingen ontvangen…

 

Wat is een vzw?

Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerk. Een aantal eigenschappen:

 • Een vzw mag echter geen nijverheids- of handelsdaden bewerkstelligen.
 • De leden mogen niet genieten van stoffelijk voordeel.
 • Er mag wel winst gemaakt worden maar deze mag niet worden      uitgekeerd.
 • Als rechtspersoon kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan… Dit betekent dat indien de statuten correct zijn, er geen mandaatoverschrijding is, geen fraude wordt gepleegd en de vzw als goede huisvader handelt, de leden persoonlijk niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

Wat moet je doen om een vzw op te richten?

Een vzw oprichten lijkt heel veel administratie met zich mee te brengen maar al bij al valt dit goed mee.

 1. Rechtspersoonlijkheid aanvragen door statuten en akte van benoemingen op te maken
 2. Publicatie in het Belgisch staatsblad
 3. Ondernemingsnummer aanvragen

Dit kan alles via aanvraagformulier I.

 

Welke formulieren moet u invullen voor het oprichten van een vzw?

Aanvraagformulier I, luik A, B en C moeten worden ingevuld en ingediend worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Deze publiceert de statuten en akte van benoemingen in het Belgisch Staatblad. Via dit aanvraagformulier vraagt u ook een ondernemingsnummer aan.

 

Wat zijn statuten en akte van benoemingen?

De vzw krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders (en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen) worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Statuten zijn afspraken die onderling gemaakt worden. Deze moeten zo volledig mogelijk zijn. Al controleert de griffie van de rechtbank van koophandel enkel op de structuur van de statuten, is het belangrijk in verband met aansprakelijkheid dat deze ook inhoudelijk goed zijn. In de statuten moeten een aantal verplichte vermeldingen staan (zie bijlage 1). Enkel deze verplichte vermeldingen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Enkel degenen die de statuten ondertekenen worden beschouwd als oprichter, stichter, effectief lid of eerste lid van de Algemene Vergadering. Zij beschikken over de algehele volheid van het lidmaatschap. Leden die daarna toetreden zijn niet automatisch lid van de Algemene Vergadering maar kunnen wel een Algemene Vergadering bijwonen zonder daarbij stemrecht te hebben.

Na de oprichting zullen deze ondertekenaars (Algemene Vergadering) ook de leden van de Raad van Bestuur, m.a.w. de personen die het beleid van de Algemene Vergadering moeten uitvoeren, verkiezen.

Dit moeten minimum 3 bestuurders zijn vanaf dat er 4 leden in de Algemene Vergadering zitten. Er hoeft geen structuur of hiërarchie in de Raad van Bestuur te zijn maar dit mag (bvb. voorzitter, secretaris…). Dit wordt, samen met eventueel de dagelijks bestuurders, gevolmachtigden of commissarissen, genoteerd in akten van benoeming. De akten vermelden hun namen, voornamen, hun woonplaats en hun geboortedatum en -plaats, samen met de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen.

De vzw moet een ledenregister bijhouden op de zetel van de vzw, maar dit wordt niet neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

 

Hoeveel kost het om een vzw op te richten?

Een elektronische oprichting kost 130 euro en kan via www.egriffie.be. Een oprichting op papier kost 180 euro. Stuur het bewijs van overschrijving mee naar de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

 

Waarop moeten we letten bij het invullen van aanvraagformulier I?

STAP

Aanvraagformulier I WAT? LET OP:

1

LUIK A Identificatie:1° Ondernemingsnummer: niet invullen*2° Benoem de vzw: zowel voluit als de afkorting moeten hier bepaald   worden3° Rechtsvorm: VZW

4° Zetel: het adres van de maatschappelijke zetel.**

(*) Ondernemingsnummer kunt   u nog niet invullen, dit wordt aangevraagd in LUIK C.(**) Het is niet verplicht dat op dat adres ook   de belangrijkste activiteiten en vergaderingen van de vereniging   plaatsvinden. Dit mag bijvoorbeeld ook het adres van de voorzitter zijn.

2

LUIK B Statuten   en akte van benoeming*:Per uittreksel(**) zoals   opgemaakt in de originele documenten die ondertekend werden door de Algemene   Vergadering. (*) Luik B wordt gescand en   digitaal in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zet daarom geen   persoonlijke informatie op de voorzijde van luik B zoals uw handtekening of   rijksregisternummer. Onderteken luik B aan de achterzijde.(**) De statuten moeten niet volledig gepubliceerd   worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, maar slechts per   uittreksel. Dit uittreksel bevat de wettelijk verplichte vermeldingen in de   statuten zoals bepaald in art. 2 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door   de wet van 2 mei 2002. (zie bijlage 1)

3

LUIK C Ondernemingsnummer   aanvragen:1° Datum oprichtingsakte:2° Verstrijken van de duur:   als vzw beperkte duur zou hebben.3° Bestuur en vertegenwoordiging:

Hier vul je het   rijksregisternummer, naam en voornaam van bestuurder en eventueel zijn   functie* in.

 

 

 

 

(*) Voorzitter, secretaris…   (Niet verplicht)

4

Aanvraagformulier I,   bestaande uit luik A, B en C, kunnen samen   ingediend worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de vzw   haar zetel heeft. Publicatiekosten moeten op voorhand betaald worden via een overschrijving   op het rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad (679-2005502-27).* (*) Kosten:

 • Oprichting elektronisch: 130 euro (www.egriffie.be)
 • Oprichting papier: 180 euro

Stuur het bewijs van   overschrijving mee naar de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

(5)

Aanvraagformulier   II moet ingevuld worden   wanneer er zich een wijziging*   voordeed binnen de maand nadat de wijziging zich voordeed.** (*) Bijvoorbeeld een   adreswijziging van een bestuurder.(**) Een wijziging kan   voorlopig enkel op papier worden doorgegeven en kost 121,97 euro

 

 

Welke verplichtingen heeft een vzw?

Een vzw heeft een aantal verplichtingen waaraan hij jaarlijks moet aan voldoen:

 1. Algemene vergadering moet minstens 1 keer per jaar samenkomen binnen de 6 maand na het afsluiten van het boekjaar en moet 3 punten op de agenda zetten: rekeningen goedkeuren, kwijting bestuurders, begroting goedkeuren.
 2. Raad van bestuur moet ook minstens 1 keer per jaar samenkomen ter voorbereiding van de algemene vergadering.
 3. Neerlegging jaarrekening: voor kleine vzw’s zonder kosten bij de Rechtbank van Koophandel.
 4. Aangifte patrimoniumtaks (31/03): 0,17% taks op de bezittingen (materiaal) van de vzw indien deze hoger zijn dan 25.000 euro
 5. Aangifte rechtspersonenbelasting (30/06 of later): de vzw wordt niet belast op winst.

Een vzw heeft ook een aantal algemene verplichtingen:

 1. Wijzigingen neerleggen (zie (5) in het stappenplan)
 2. Op alle uitgaande stukken moet de naam, zetel + ‘vzw’ vermeld staan.
 3. Het ledenregister actualiseren binnen 8 dagen na wijziging goedgekeurd in de algemene vergadering: enkel voor effectieve leden.
 4. Sociaalrechtelijke verplichtingen
 5. BTW-verplichtingen: dit hangt af van de soort omzet (bijvoorbeeld een dorpscafé zal wel een BTW-nummer nodig hebben).

 

Moeten wij dan een boekhouding hebben?

Ja! Voor kleine vzw’s moet dit een enkelvoudige boekhouding zijn. Deze moet neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Als grote vzw moet je aan 2 van deze 3 voorwaarden voldoen:

1. Equivalent 5 voltijdse werknemers

2. Balanstotaal van 1.249.500 euro

3. 312.500 euro ontvangsten (exclusief uitzonderlijke ontvangsten)

Zij moeten een dubbele boekhouding bijhouden en deze neerleggen bij de Nationale Bank van België.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact