Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

28/11 INSPIRATIEDAG rond LOKALE BEREIKBAARHEID (De Studio Antwerpen van 9u30-16u30)

Op deze zesde editie van de inspiratiedag gaat het Netwerk Duurzame Mobiliteit aan de slag met het thema ‘Lokale bereikbaarheid’. Als de afstand klein is, dan worden de mogelijkheden voor velen toegankelijk. En dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Met dit thema onderstrepen we dat werken aan nabijheid echt werken is aan duurzame mobiliteit. Sterke kernen met toegankelijke diensten enerzijds en een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds zorgen ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen.

We vertalen lokale bereikbaarheid in het beeld van 6 droomgemeenten: de kindvriendelijke, actieve, toekomstbestendige, ondernemende, delende en sociale gemeente. Op de Inspiratiedag gaan experts samen met u aan de slag met concrete inspirerende voorbeelden om deze droomgemeenten waar te maken. Daar bovenop focussen we in de sessie ‘Slim naar Antwerpen’ op het belang van gerichte communicatie én een aanpak op maat van iedere mogelijke doelgroep bij het nemen van bereikbaarheidsmaatregelen. En in de sessie “Dorpshubs in Vlaanderen” gaan we op zoek naar goeie innovatieve praktijken, diverse manieren van aanpak en wat ze kunnen betekenen voor de toekomst van kleine kernen in Vlaanderen.

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. Ontdek het volledige programma en alle praktische info! Ook VVDB komt daar aan het woord!

banner 28 nov lokale mobiliteit

 

THEMA-AVOND LOKALE BEREIKBAARHEID in LDC De Vesting in Oudenaarde (21/11 van 19u30-21u45)

Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert i.s.m. de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen

Lokale bereikbaarheid nov.jpg

Lokale bereikbaarheid is bij uitstek een thema dat leeft in landelijk gebied. Het is immers daar dat mensen steeds meer diensten zien verdwijnen, verder weg wonen van kernen waar voorzieningen aanwezig zijn, het aanbod aan openbaar vervoer zien slinken, en zich vaker dan in de stad genoodzaakt zien om de wagen te gebruiken.

We laten Prof. Maarten Loopmans (KULeuven) aan het woord over dorpen in verandering. En we gaan met u in dialoog over 4 lokale voorbeelden van werken aan lokale bereikbaarheid in een landelijke context.

- Bewoners gaan zelf aan de slag in dorpsraden, zetten projecten op het getouw die meer doen dan de sociale cohesie versterken en dagen hun bestuur uit (voorbeeld ‘t Een en ‘t Ander, Schuiferskapelle-Tielt)

- Lokaal middenveld zit niet stil en onderneemt actie rond verkeerssituaties, zet zich in voor basisbereikbaarheid en droomt over dorpshubs (Landelijke Gilden geven het voorbeeld)

- Vervoer op maat, vervoer op andere manieren, vervoer waar mensen samen de schouders onder zetten: welke voorbeeldprojecten kunnen anderen inspireren? (Busje komt zo, een project van TreinTramBus)

- Steeds meer gemeentes gaan voor LaMA (Laboratorium Mobiele Alternatieven): gemeente, inwoners en lokale stakeholders gaan samen aan de slag met de publieke ruimte om veiligheid en nabijheid waar te maken (LaMA, een project van Netwerk Duurzame Mobiliteit)

Met welk idee keert u graag terug naar uw dorp? Inschrijven is gratis, maar wel verplicht! Gebruik daartoe deze link. Locatie: Sociaal Huis De Vesting, Meerspoort 30 te Oudenaarde.  

 

THEMA-AVOND LOKALE BEREIKBAARHEID in CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg (23/11 van 19u30-21u45)

Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert i.s.m. de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen

Lokale bereikbaarheid nov.jpg

Lokale bereikbaarheid is bij uitstek een thema dat leeft in landelijk gebied. Het is immers daar dat mensen steeds meer diensten zien verdwijnen, verder weg wonen van kernen waar voorzieningen aanwezig zijn, het aanbod aan openbaar vervoer zien slinken, en zich vaker dan in de stad genoodzaakt zien om de wagen te gebruiken.

We laten Prof. Maarten Loopmans (KULeuven) aan het woord over dorpen in verandering. En we gaan met u in dialoog over 4 lokale voorbeelden van werken aan lokale bereikbaarheid in een landelijke context.

- Bewoners gaan zelf aan de slag in dorpsraden, zetten projecten op het getouw die meer doen dan de sociale cohesie versterken en dagen hun bestuur uit (voorbeeld Achterbroek i.s.m. Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen)

- Lokaal middenveld zit niet stil en onderneemt actie rond verkeerssituaties, zet zich in voor basisbereikbaarheid en droomt over dorpshubs (Landelijke Gilden geven het voorbeeld)

- Vervoer op maat, vervoer op andere manieren, vervoer waar mensen samen de schouders onder zetten: welke voorbeeldprojecten kunnen anderen inspireren? (Busje komt zo en andere projecten door TreinTramBus)

- Ook de provinciale overheid maakt werk van de veerkracht van dorpen, met oog voor thema’s als vervoersarmoede, basisvoorzieningen, bereikbaarheid en zoveel meer. (Veerle Van Westen, adviseur dorpenbeleid Prov. Antwerpen, en gemeente Heist-op-den-Berg slaan de handen in elkaar)

Met welk idee keert u graag terug naar uw dorp? Inschrijven is gratis, maar wel verplicht! Gebruik daartoe deze link. Locatie: Cultuurcentrum Zwaneberg, Café Velodroom, Cultuurplein 1 te Heist-op-den-Berg.

OPROEP: watergebonden uitdagingen samen aangaan (Water-Land-Schap)

Op 23 oktober lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap: een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken. De bedoeling is dat lokale coalities, bestaande uit bijvoorbeeld landbouwers, bedrijven, dorpsbewoners, water- en landschapsbeheerders, initiatieven indienen om waterproblemen zoals droogte, overstromingen, verzilting, en waterkwaliteit efficiënt aan te pakken, rekening houdend met het landschap en haar gebruikers.

Bekijk hier de infokrant. Een voorstel indienen kan tot 1 maart 2018.

wateroverlast

Wilt u meer weten over de oproep Water-Land-Schap? Kom dan langs op één van de vijf provinciale infomomenten in november. De infomomenten gaan telkens door tussen 16 en 20 uur, met een sessie die om 16 uur begint en een sessie die om 18 uur begint. Om praktische redenen vraagt VLM om in te schrijven, via de linken hieronder:

Op de infomomenten zullen experten van de VLM, VMM, departement Omgeving, ILVO, VITO, Vlakwa en Architecture Workroom Brussels aanwezig zijn om u wegwijs te maken. Tijdens de infomomenten wordt een toelichting gegeven over de oproep Water-Land-Schap, en zal er ook een infomarkt zijn waar u onder meer informatie kan krijgen over watergerelateerde problemen in uw buurt en voorbeelden van mogelijke initiatieven.

Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij vindt u alvast een infokrant over de oproep, het oproepreglement en de webpagina over Water-Land-Schap met meer informatie over de infomomenten.

 

 

Lancering GoeBezig-prijs 2018! Uitreiking op de Algemene Vergadering zaterdag 10 maart

WAT Bewonersgroepen én gemeentebesturen die zich vol goesting en via participatieve werking inzetten voor meer leefbaarheid op het platteland, zetten wij graag in de kijker. Die bekronen wij met onze GoeBezig-prijs. Kandidaturen hiervoor kunnen tot en met 2 februari 2018 worden ingediend.

logo klein

NIEUW is dat gemeentebesturen eerst door VVDB voorgedragen moeten worden vooraleer ze naar de prijs kunnen meedingen. Bewonersgroepen mogen zichzelf gewoon blijven aandienen.

JURY Net als de vorige keer (2016) worden de kandidaturen van gemeentebesturen door een vakjury van externen beoordeeld. Die van meedingende bewonersgroepen worden zowel door dezelfde vakjury als een publieksjury getoetst. Groepen zullen elkaar dus ook kunnen beoordelen.

6 PRIJZEN Naast de 5 prijzen voor de bewonersgroepen (1 per provincie) wordt er 1 Goe-Bezigprijs uitgereikt aan een gemeente in Vlaanderen. Deze 6 prijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 10 maart (voormiddag). De locatie en het precieze uur zullen u later worden meegedeeld.

Op basis van de vermelde criteria kunnen bewonersgroepen dit invulformulier invullen:  Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2018)  Alvast veel succes toegewenst!

Nieuwe oproep plattelandsprojecten Provincie Limburg

Het Limburgs Provinciaal Managementcomité PDPO III 2014 – 2020 heeft beslist om een nieuwe oproep te lanceren in het kader van de maatregel “Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland” en de maatregel “Platteland Plus”, rekening houdende met het Provinciale Plattelandsontwikkelingsplan. Zoals aangegeven in dit plattelandsontwikkelingsplan wordt de voorkeur gegeven aan hefboomprojecten.

Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland – budget: 789 572,40 EURO

Projectvoorstellen binnen deze maatregel dienen invulling te geven aan één van de volgende acties:

  • De beleving van het platteland verhogen
  • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
  • De sociale samenhang en betrokkenheid van      plattelandsgemeenschappen verhogen
  • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
  • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  •  ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’; (projectkost bestaat uit >50% investeringskosten – link met landbouw)
  •  ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’. (gericht op samenwerking bij dienstverleningsprojecten – link met landbouw of platteland)

Projecten i.h.k.v. Omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en van de provincie.

Platteland Plus – budget: 443 868,32 EURO

Het gaat hierbij om acties met betrekking tot:

  • Toerisme, recreatie en streekproducten
  • Ondernemerschap op het platteland
  • Detailhandel en diensten op het platteland

Platteland Plus – projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie. Link met de landbouw- en plattelandsgemeenschap dient niet geëxpliciteerd te worden.

Procedure:

Om  Vlaamse, provinciale en/of Europese cofinanciering (maximaal 65% van de totale projectkost) aan te vragen voor een plattelandsproject moet u een projectaanvraag indienen bij het plattelandsloket van de provincie Limburg. Alvorens een projectaanvraag in te dienen is men verplicht zijn project af te toetsen bij het Plattelandsloket.

Bij de selectie van projecten wordt rekening gehouden met de inhoudelijke en procesmatige beoordelingscriteria zoals opgenomen in het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan en de beoordelingsfactoren die u terug vindt in de documenten op de website.

Let op: 1 maart 2018 om 12u00 is de deadline voor de indiening van een projectaanvraag. Deze aanvraag dient te gebeuren via het e-loket van de Vlaamse Landmaatschappij.  

Heeft u een interessant idee dat u graag wil aftoetsen? Bent u op zoek naar partners voor samenwerking? Of wilt u gewoon meer weten over de oproep?

Contacteer dan de provinciale plattelandscoördinator: Jan Noelmans – 011 23 74 42 – jan.noelmans@limburg.be

Limburg

Contact