Over ons

Ontstaan

Sinds de start van het project DORP inZICHT in 2001 hebben in Oost-Vlaanderen een 23-tal bewonersgroepen de methodiek toegepast. In de beginjaren was de methodiek vooral gericht op de realisatie van concrete verzuchtingen van bewoners, maar daarna ging de aandacht steeds meer naar duurzame betrokkenheid van bewoners bij die aspecten van het gemeentelijk beleid waar de dorpen belang bij hadden. Mede daardoor hebben een groot deel van de bewonersgroepen die de laatste jaren zijn opgericht, een permanente structuur aangenomen als bewonersplatform of dorpsraad.

Tijdens de bijeenkomsten van diverse groepen de voorbije jaren is gebleken dat er een grote nood is om van elkaar te leren en daardoor de eigen praktijk te verrijken, maar ook om door bundeling van krachten en vanuit de eigen werking stem te geven aan de noden en behoeften van landelijk gebied en haar inwoners. Bij de eerste bijeenkomsten in het kader van het project ‘Naar een Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen’ werden ook bewonersgroepen betrokken die géén DORP inZICHT bevraging hebben uitgevoerd, maar wel op een andere manier actief bleken rond de leefbaarheid van hun eigen buurt. Ook bij die groepen bleek er een grote nood te bestaan om van elkaar te leren. Zo werd in maart 2013 de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw opgericht. Met de steun van Vlaams Minister voor Landbouw en Leefomgeving rolde de vzw later haar werking ook naar de andere provincies uit.

Doelstellingen

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen heeft de ambitie om volgende rollen op zich te nemen:

  • uitwisselen van kennis, praktijken en ervaringen tussen bewonersgroepen onderling, betrokken besturen onderling en bewonersgroepen en besturen bevorderen;
  • informeren van lokale bewonersgroepen over thema’s en actualiteit (bvb. nieuwe subsidieoproepen) die hen aanbelangen;
  • inspireren van lokale bewonersgroepen, zoals bijvoorbeeld goede praktijken van andere groepen in binnen- en buitenland;
  • ondersteunen van lokale bewonersgroepen, lokale en regionale projecten en processen;
  • behartigen van de belangen van landelijke kernen in Oost-Vlaanderen en hun inwoners;
  • meehelpen aan het uittekenen van lokaal, provinciaal en Vlaams plattelandsbeleid vanuit de ervaring van bewoners.

Intussen is de vereniging actief in heel Vlaanderen, heeft in alle provincies leden-bewonersgroepen, heeft hier en daar banden met gemeentelijke ambtenaren, zijn er sterke contacten met  provinciale en Vlaamse overheden en andere stakeholders. De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw is dus een betrokken speler op het Vlaamse platteland!

Contact