Missie en visie

Missie
De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw is een vereniging die zich tot doel stelt burgers te activeren en bewonersgroepen van het platteland samen te brengen om ervaringen uit te wisselen, deskundigheid te bevorderen en te wegen op lokaal en hoger beleid.

Visie
We profileren ons als een neutrale en democratische organisatie op het domein van burgerparticipatie op het Vlaamse platteland.
We willen een onmisbare organisatie zijn als schakel tussen bewonersgroepen en hun dorpsgenoten, maar ook tussen de bewonersgroepen en het lokaal en hoger beleid.

Burgers activeren en bewonersgroepen van het Vlaamse platteland samenbrengen
voor uitwisseling
We stimuleren een actief participatiebeleid in Vlaamse dorpen wat moet resulteren in significant
veel bewonersgroepen die – mede door een hechtere samenwerking en informatie-uitwisseling –
steeds meer zelfredzaam worden.

Deskundigheid bevorderen
We bouwen met de bewonersgroepen in Vlaanderen een lerend netwerk uit en stellen een ruime
databank ter beschikking waardoor bewoners(groepen) hun deskundigheid kunnen verhogen.
Bovendien stellen we als vereniging een ruim instrumentarium en uitgebreide expertise ter
beschikking waarmee we processen van participatie versterken.

Wegen op lokaal en hoger beleid
Wij werpen ons als – ‘dorpenbeleidsgezicht’ in Vlaanderen – op als volwaardige partner in het
uittekenen, bijsturen en uitvoeren van lokaal en bovenlokaal participatief dorpenbeleid, en dit
vanuit de ervaringen en deskundigheid van bewoners.