Ontstaan

In 2000 ging Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw binnen haar programma plattelands-ontwikkeling van start met de methodiek DORP inZICHT.  Deze methodiek laat burgers op het platteland zelf onderzoek verrichten naar de leefbaarheid in hun dorp, waarna ze zich samen ook daadwerkelijk inzetten voor de toekomst van het dorp. Tot 2012 hebben enkele tientallen bewonersgroepen, vooral in Oost- en West-Vlaanderen, die werkvorm – toegepast. In de beginjaren was de methodiek vooral gericht op de realisatie van concrete verzuchtingen van bewoners, maar daarna ging de aandacht steeds meer naar duurzame betrokkenheid van bewoners bij dié aspecten van het gemeentelijk beleid waar de dorpen belang bij hadden. Mede daardoor heeft een groot deel van de bewonersgroepen die in de jaren 2000-2012 zijn opgericht, een permanente structuur aangenomen als bewonersplatform of dorpsraad.

Tijdens de bijeenkomsten van diverse van deze Oost-Vlaamse groepen in die jaren bleek er een grote nood om van elkaar te leren en daardoor de eigen praktijk te verrijken. Om aan die nood tegemoet te komen, ging in de schoot van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen het project ‘Naar een Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen’ van start. Van meet af aan was het de bedoeling om – vanuit deze ontmoetingen en door de bundeling van krachten – stem te geven aan de behoeften en het engagement van bewoners bij de verdere ontwikkeling van hun dorp en het Oost-Vlaamse platteland. Bij de eerste bijeenkomsten in het kader van dit project werden vanzelfsprekend ook Oost-Vlaamse bewonersgroepen betrokken die los van de DORP inZICHT-methodiek zijn ontstaan, maar die zich vanuit andere oorsprongen actief inzetten voor de leefbaarheid van hun eigen dorpskern. Ook bij die groepen bleek er een grote nood te bestaan om van elkaar te leren.
Vanuit dit alles ontstond in maart 2013 de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. Deze begeleidde aanvankelijk een 10-tal en stilaan 16 bewonersgroepen.

Met de steun van de Vlaamse Minister voor Landbouw en Leefomgeving rolde de vzw vanaf eind 2015 haar werking ook uit naar West-Vlaanderen, daarbij onder meer voortbouwend op de eerder gelegde contacten vanuit Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

In april 2016 werd de vereniging daarom officieel omgevormd tot de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. Kort erna richtte de vzw zich dan ook naar de drie andere Vlaamse provincies (waar niet meteen een voortraject was afgelegd).
Vandaag telt de werking al leden in de 5 Vlaamse provincies. Klik hier om ze te ontdekken.