Plattelandsprojecten provincie Limburg

Het Limburgs Provinciaal Managementcomité PDPO III 2014 – 2020 heeft beslist om een nieuwe oproep te lanceren in het kader van de maatregel “Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland” en de maatregel “Platteland Plus”, rekening houdende met het Provinciale Plattelandsontwikkelingsplan. Zoals aangegeven in dit plattelandsontwikkelingsplan wordt de voorkeur gegeven aan hefboomprojecten.

Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland – budget: 789 572,40 EURO

Projectvoorstellen binnen deze maatregel dienen invulling te geven aan één van de volgende acties:

  • De beleving van het platteland verhogen
  • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
  • De sociale samenhang en betrokkenheid van      plattelandsgemeenschappen verhogen
  • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
  • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  •  ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’; (projectkost bestaat uit >50% investeringskosten – link met landbouw)
  •  ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’. (gericht op samenwerking bij dienstverleningsprojecten – link met landbouw of platteland)

Projecten i.h.k.v. Omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en van de provincie.

Platteland Plus – budget: 443 868,32 EURO

Het gaat hierbij om acties met betrekking tot:

  • Toerisme, recreatie en streekproducten
  • Ondernemerschap op het platteland
  • Detailhandel en diensten op het platteland

Platteland Plus – projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie. Link met de landbouw- en plattelandsgemeenschap dient niet geëxpliciteerd te worden.

Procedure:

Om  Vlaamse, provinciale en/of Europese cofinanciering (maximaal 65% van de totale projectkost) aan te vragen voor een plattelandsproject moet u een projectaanvraag indienen bij het plattelandsloket van de provincie Limburg. Alvorens een projectaanvraag in te dienen is men verplicht zijn project af te toetsen bij het Plattelandsloket.

Bij de selectie van projecten wordt rekening gehouden met de inhoudelijke en procesmatige beoordelingscriteria zoals opgenomen in het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan en de beoordelingsfactoren die u terug vindt in de documenten op de website.

Let op: 1 maart 2018 om 12u00 is de deadline voor de indiening van een projectaanvraag. Deze aanvraag dient te gebeuren via het e-loket van de Vlaamse Landmaatschappij.  

Heeft u een interessant idee dat u graag wil aftoetsen? Bent u op zoek naar partners voor samenwerking? Of wilt u gewoon meer weten over de oproep?

Contacteer dan de provinciale plattelandscoördinator: Jan Noelmans – 011 23 74 42 – jan.noelmans@limburg.be

Limburg